बार्षिक समिक्षा गोष्ठी सम्बन्धमा

आ.व. ०७२/७३मा स्थानीय निकाय र सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालय, संघ संस्थाले सम्पादन गरेको कार्यक्रम तथा बजेटको समिक्षा ०७३/४/३१ गते सोमबार (गाविसहरुको समिक्षा ) र ०७३/०४/३२ गते मंगलबार (बिषयगत कार्यालय तथा गैस्शारुको समिक्षा) हुने भएकोले उक्त कार्यक्रममा उपस्थित हुन अनुरोध छ| उक्त कार्यक्रममा तहाँ गाविसबाट सम्पादन भएको कार्यक्रम तथा बजेटको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (संलग्न फारम) समेत लिई गाविस सचिव स्वयं उपस्थितका लागि अनुरोध छ |

समय: बिहान १०:३० बजे

स्थान: जिविस सभा कक्ष झापा

 

Skip to toolbar