नागरिक वडापत्र

जि.वि.स झापाको नागरिक वडापत्र

  जिल्ला विकास समिति, झापा

नागरीक बडापत्र (Citizen Charter)

सर्वसाधारणलाई यस कार्यालयबाट प्रदान हुने सेवाहरु

क्र.सं. शाखा/फाट सेवा सुविधाकोप्रकार सेवाग्राही वर्ग एवं जनतालेपुर्‍याउनु पर्ने प्रकृया तथाआवश्यक कागजात सेवा वापत लाग्ने शुल्क दस्तुर
लाग्ने दस्तुर  लाग्ने समय
१) योजना शाखा सहभागितात्मकयोजना तर्जुमाप्रकृया जिल्ला विकास समितिकापदाधिकारी र कर्मचारीहरु,गा. वि. स. का पदाधिकारी,विषयगत कार्यालयप्रमुखहरु, गैर सरकारीसंस्थाका प्रतिनिधीहरुसहभागिता रहने। निःशुल्क कार्तिक देखिफाल्गुनमसान्तसम्म योजना, अनुगमनतथा प्रशासकियअधिकृत
२) योजना शाखा योजना सम्झौतासम्बन्धी ·         नियमानुसार उपभोक्तासमिति गठन र निर्णय

·         ल.ई नक्सा डिजाइन र

·         गाविस वा न. पा. कोसिफारिस

·         उ.स. को अध्यक्षकोनागरिकता प्रमाणपत्रकोप्रतिलिपी

निःशुल्क

 

१ घण्टा योजना, अनुगमनतथा प्रशासकियअधिकृत
३) योजना शाखा योजनाकार्यान्वयनसंगसम्वन्धिजानकारी   निःशुल्क १५ मिनट योजना शाखा
४) योजना शाखा योजना सम्वन्धिसिफारीस ·         उपभोक्ताको निवेदन

·         गा. वि. स. कोसिफारीस

·         लागत इस्टिमेट

निः शुल्क ३० मिनट स्थानीय विकासअधिकारी
५) योजना शाखा रकम निकासासम्वन्धि प्रथमकिस्ता ·         स्वीकृत ल.इ.

·         योजना सम्झौता पत्र

·         समितिको रकम मागगर्ने निर्णय

निःशुल्क   योजना/आर्थिकप्रशासन शाखा
६) योजना शाखा रकम निकासासम्वन्धि दोश्रोकिस्ता ·         प्राविधिक कार्यालयकोमूल्यांकन

·         नापी किताव र विलभरपाईहरु

·         समितिको कामकोप्रगति र रकम मांगगर्नेको निर्णयोप्रतिलिपी

·         गाविसको सिफारिस

निःशुल्क   योजना/आर्थिकप्रशासन शाखा
७) योजना शाखा रकम निकासासम्वन्धि तेस्रो /अन्तिम किस्ता ·         प्राविधिक कार्यालयबाटतयार भएको कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन

·         मूल्यांकन विल र नापीकिताव

·         उ. स. को कामसम्पन्न भएकोलेफरफारक गरि दिनेनिर्णयो प्रतिलिपी

निः शुल्क   योजना/आर्थिकप्रशासन शाखा
८) योजना शाखा मासिक,चौमासिक रवाषिर्क प्रगतिप्रतिवेदन समयमानै पठाउने       योजना शाखा/सूचना शाखा
९) आर्थिकप्रशासन धरौटी, कर,सिफारिस आदिकोरकम बुझिलिने ·         बैंक भौचर, निवेदन,सम्झौता आदि निःशुल्क १०मिनेट आर्थिक प्रशासनशाखा
१०) आर्थिकप्रशासन योजनाको लागिप्रथम पटक पेश्की

 

·         योजना शाखामा पेशभएका कागजात सहितयोजना शाखाको रकमनिकासा पत्र निःशुल्क उहि दिनबैंक समयभित्र आर्थिक प्रशासनशाखा
११) आर्थिकप्रशासन योजनाको पेश्किफछर्यौट गरी पुनःरकम पेश्की /भुक्तानी ·         योजना शाखामा पेशभएका कागजात सहितयोजना शाखाको रकमनिकासा पत्र निःशुल्क योजना शाखा
१२) आर्थिकप्रशासन योजनाको अन्तिमकिस्ता रकमभुक्तानी ·         योजना शाखामा पेशभएका कागजात सहितयोजना शाखाको रकमनिकासा पत्र निः शुल्क योजना शाखा
१३) आर्थिकप्रशासन सामाजिकसुरक्षाको रकमनिकासा ·         अनुसुची ५ को साथैअघिल्लो किस्ता पेश्किफछर्यौटको लागि विलभरपाई वा“की रहनगएको रकम जम्मागरेको बैंक भौचर निःशुल्क आर्थिक प्रशासनशाखा
१४) आर्थिकप्रशासन गा.वि.स. कोअनुदानको रकमनिकासा प्रथमकिस्ता ·         गाउ परिषदबाटस्वीकृत वाषिर्ककार्यक्रम र खर्चकोअनुमान

·         गत आ. व. मासंचालन भई सम्पन्नभएका र क्रमागतआयोजनाहरुको वाषिर्कप्रगति विवरण

·         गत वर्षा कार्यक्रमकार्यान्वयनको लागिदिएको तर फछर्यौटहुन वाकी पेश्किकोविवरण र चालु आ. व.भन्दा एक आ. व.अघिको अन्तिमलेखापरिक्षण प्रतिवेदन

निःशुल्क योजना/आर्थिकप्रशासन शाखा
१५ आर्थिकप्रशासन गा.वि.स. कोअनुदानको रकमनिकासा दौश्रोकिस्ता ·         प्रथम चौमासिक रकममांग गर्दा पेश गरकोविगत वर्षरुको वा“कीरकम खर्च विवरण रपेश्कि मध्ये फछर्यौटकोपेश्कि विवरण

·         प्रथम चौमासिकरकमबाट गएको कार्यप्रगति र खर्चकोविवरण

·         वुंदा ११ को प्रकृया

·         पु-याई आएकाआयोजना र क्रमागतआयोजनाहरु समेतकोवाषिर्क प्रगतिप्रतिवेदन उपर गाउ“परिषदले गरेकोसमीक्षा प्रतिवेदन

निः शुल्क योजना/आर्थिकप्रशासन शाखा
१६) आर्थिकप्रशासन गा.वि.स. कोअनुदानको रकमनिकासा तेस्रोकिस्ता ·         प्रथम चौमासिककोरकमबाट भएकोकार्यको प्राविधिकमूल्यांकन सहितकोयथार्थ प्रगति विरणतथा दोश्रो चौमासिककोप्रगति प्रतिवेदन

·         गत विगत वर्षोफछ्र्यौट हुन वांकीपेश्कि लगत अनुसारकम्तीमा ७५ प्रतिशतपेश्कि फछ्र्यौटकोविवरण ।

·         अघिल्लो आर्थिक वर्षोअन्तिम लेखा परिक्षणप्रतिवेदन

निःशुल्क योजना/आर्थिकप्रशासन शाखा
१७)

 

 

आर्थिक प्रशासन

 

काम गर्नेठेकेदारको धरौटीफिर्ता ·         क) टेण्डर वापतराखिएको धरौटीकोसम्वन्धमा ठेक्का दिनेनिर्णयभए पछि तेश्रोअंक कवोल गर्नेसम्मको धरौटी रोक्काराखी वांकीको धरौटीफिर्ता दिइने छ । वांकी३ को धरौती फिर्तासम्वन्धमा ठेक्कापाएको र्फमले सम्झौतागरि सकेपछि दोश्रो रतेश्रोको धरौती फिर्तागरिनेछ । यसको लागिआफुले कुन वापतकति धरौटी राखेको होसो स्पष्ट खुलाईदिनुपर्नेछ निःशुल्क योजना/आर्थिकप्रशासन शाखा
१८)

 

 

आर्थिकप्रशासन ·         ख) ठेक्का पाउनेर्फमको धरौटी फिर्तालिनको लागिसम्वन्धित कामकोसम्झौता अनुसारमर्मत सम्भार अवधिभुक्तान भई सकेपछिआन्तरिक राजश्वकार्यालयबाट करसमायोजन गरेको पत्रल्याए पछि फिर्तागरीने छ निःशुल्क योजना/आर्थिकप्रशासन शाखा
१९) आर्थिकप्रशासन राहत आ. स.सहयाताको रकमभुक्तानी ·         राहतको लागि क्षतिभएको विवरण समेतखुल्ने गरिस्थानीयस्तरमावनाइएको मुचुल्का

·         गा.वि.स.को सिफारीसर सम्भव भएस्थानीयस्तरमा भएकोप्रहरी कार्यालयकोसिफारीस पत्र

·         आ. स. को लागिजि.वि.स. वोर्डकोवैठकबाट भएकोनिर्णयर जि. वि. स.को प्रमूखवाट रकमतोकिएको निवेदन

निःशुल्क ,, स्थानीय विकासअधिकारी
२०)

 

 

लेखारीक्षणशाखा रु. ५०,०००।००भन्दा बढी पेश्कीतथा भुक्तानी दिंदापूर्व आ.ले.प. गरीमात्र भुक्तानीकोलागि सिफारिसगर्ने ·         सम्वन्धित शाखाले पूर्वआ. ले. प. को लागि पेशगर्नुपर्ने कागजातहरु निःशुल्क कागजात पुराभए ३०मिनटभित्र आन्तरिकलेखापरीक्षण शाखा
२१) लेखारीक्षणशाखा गा.वि.स.का लागिअन्तिम लेखापरिक्षक सूचीकृत ·         PAN प्रतिलिपी, ले. प.प्रमाण पत्र, नविकरणनिस्सा, कर चुक्ता प्रमाणपत्र रु२००।०० १५ मिनट आन्तरिकलेखापरीक्षण शाखा
२२) कर तथाप्रशासन टहरा भाडा ·         तोकिएको दस्तुर लेखाशाखामा बुझाई रसिदकटाउनु पर्ने। निःशुल्क ३० मिनट कर/प्रशासन शाखा
२३) कर तथाप्रशासन आन्तरिक कर ·         तोकिएको दस्तुर लेखाशाखामा बुझाई रसिदकटाउनु पर्ने। निःशुल्क ३० मिनट कर/प्रशासन शाखा
२४)

 

 

कर तथाप्रशासन विभिन्नसिफारिस ·         निवेदनमा तोक आदेश निःशुल्क ३० मिनट कर/प्रशासन शाखा
२५)

 

कर तथाप्रशासन रजिष्ट्रेशन फारामविक्री ·         तोकिएको दस्तुर लेखाशाखामा बुझाई रसिदकटाउनु पर्ने रु. ५। १० मिनट प्रशासन शाखा
 

२६)

 

कर तथाप्रशासन कर असुली हुनेठेक्का पट्टा सम्वन्धिजानकारी · निः शुल्क   कर/प्रशासन शाखा
२७)

 

कर तथाप्रशासन सभा हल भाडामालगाउने ·         निवेदन दर्ता र तोकिएकोदस्तुर लेखा शाखामा बुझाईरसिद कटाउनु पर्ने रु. ११००।-प्रति दिन   प्रशासन शाखा
२८) कर तथाप्रशासनओभरहेडप्रोजेक्टरभाडामालगाउने निवेदन दर्ता रतोकिएको दस्तुरलेखा शाखामाबुझाई रसिदकटाउनु पर्ने । ·         रु. ११००।- प्रति दिन     प्रशासन शाखा
२९) कर तथाप्रशासन ग्रेडर भाडा ·         निवेदन दर्ता र तोकिएकोदस्तुर लेखा शाखामा बुझाईरसिद कटाउनु पर्ने रु. ७५००।-प्रति दिन उपभोक्ताकालागि र९५००।- प्रतिदिन अन्यकोलागि(इन्धनबाहेक)   प्रशासन शाखा
३०) प्रशासन तथास्टोर प्रशासनिक र जिन्सी ·         आदेश भएका पत्र निवेदन निःशुल्क ३० मिनट  
३१)   जि. वि. स. काप्रकाशनहरु विक्री ·         तोकिएको दस्तुर लेखाशाखामा बुझाई रसिदकटाउनु पर्ने जिल्लापरिचय रु२००।-, जि.वि. योजना रु१२५।- रआवधि जिल्लाविकास योजना रु २००।- ३० मिनट जिन्सी शाखा
३२) बैठकव्यवस्था तथासंस्था दर्ता वैठककोआयोजना,समन्वय रव्यवस्थापन ·     वैठक शाखा
३३) बैठकव्यवस्था तथासंस्था दर्ता गै.स.स. नयाँदर्तासिफारीस ·         गै. स. स. को निवेदन

·         गा.वि.स. को सिफारीस

·         गै. स. स. को निर्णयोप्रतिलिपी

·         गै. स. स. को विद्यानकोप्रतिलिपी

·         कार्य समितिपदाधिकारीहरुको नागरिकताप्र. प. को फोटोकपी

१५०।० ३ दिन सामाजिक विकासअधिकृत
३४) बैठकव्यवस्था तथासंस्था दर्ता गै.स.स. दर्ता नविकरण

सिफारीस

·         गै. स. स. को निवेदन

·         संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्रकोप्रतिलिपी

·         ले. प. प्रतिवेदन

·         आयकर तिरको प्रमाण पत्र

·         वाषिर्क कार्य प्रगतिप्रतिवेदन

·         सम्वन्धित स्थानीयनिकायसंग समन्वय भएनभएको सिफारीस पत्र

५०।० ३० मिनट सामाजिक विकासअधिकृत
३५) बैठकव्यवस्था तथासंस्था दर्ता गै. स. स.आवद्धता ·         निवेदन फाराम, विधानतथा संस्था दर्ता प्रमाणपत्रको फोटोकपी रु. १५०। ३० मिनट सामाजिक विकासअधिकृत
३६) बैठकव्यवस्था तथासंस्था दर्ता घ वर्गको निर्माणव्यवसायीइजाजतपत्र प्राप्तगर्ने ·         निर्माण व्यवस्था ऐन रनियमावलीमा तोकिएबमोजिमका कागजातहरु सेवा शुल्क   रु १०००।० रनिवेदन दस्तुररु २५।० निर्णयभएकोभोलि पल्ट स्थानीय विकासअधिकारी
३७) बैठकव्यवस्था तथासंस्था दर्ता घ वर्गको ठेकेदारइजाजत पत्रनविकरण रनामसारी ठाउँ सारी ·         अनुसुची निवेदन, घरेलुकार्यालयबाट सोही आ.व.कोनविकरण भएको प्र. प. कोप्रतिलिपी

·         आन्तरिक राजश्व का. वाटPAN लिएकोको फोटोकपी

·         निर्माण व्यवसायी संघकोसिफारीस

·         ठेकेदार इजाजत पत्रकोप्रतिलिपी

·         नियमावलीमा तोकिएबमोजिमका कागजातहरु

रु १०००।००तथा म्यादनाघेकोमा रु२०००।०० एवंजरिवानाकोपनिम्याद नाघेमाइजाजत पत्रखारेज रनामसारी ठाउँसारीको रु५००।० १ घण्टा स्थानीय विकासअधिकारी
३८) बैठकव्यवस्था तथासंस्था दर्ता जलस्रोतको संस्थादर्ता ·         अनुसूची बमोजिमकोदरखास्त फारम, गा. वि.स. को सिफारिस,पदाधिकारीको नागरिकताकोफोटो कपी, विधान रु २००।००   स्थानीय विकासअधिकारी
३९) स्थानीयविकास कोष सामुदायिक संस्थागठन ·         समुदायको घटिमा ८०प्रतिशत घरधुरी समावेशहुनुपर्ने, सगठन, वचत रसीपको अवधारणा सहमतहुनुपर्ने, र्सवसम्मतनेतृत्वको चयन हुनपर्ने निःशुल्क सोहि दिन कार्यक्रम संयोजक
४०) स्थानीयविकास कोष ऋण पूँजीप्रदान ·         निर्धारित ऋण माग पत्र,सामुदायिक संस्थाकोनिर्णय प्रतिलिपी, अध्यक्षमेनेजर भेलाको सिफारीस,गा. वि. स. तथा सामाजिकपरिचालकको सिफारीस निःशुल्क ३० मिनट कार्यक्रम संयोजक
४१) स्थानीयविकास कोष बीउपूँजी अनुदान ·         निर्धारित योजना माग पत्र,सामुदायिक संस्थाकोनिर्णयो प्रतिलिपी, अध्यक्षमेनेजर भेलाको सिफारीस,गाविस तथा सामाजिकपरिचालकको सिफारीस निः शुल्क ३० मिनट कार्यक्रम संयोजक
४२) स्थानीयविकास कोष सीप विकास तथाप्रविधिहस्तान्तरणतालिम ·         निर्धारित तालिम माग पत्र,सामुदायिक संस्थाकोनिर्णयो प्रतिलिपी, अध्यक्षमेनेजर भेलाको सिफारीस,गा. वि. स. को सिफारीस     कार्यक्रम संयोजक
४३) दर्ता चलानी चिठी पत्र दर्ताचलानी   निःशुल्क १५ मिनट निवेदन दर्ताचलानी शाखा
४४) सूचना तथाअभिलेखकेन्द्र जिल्लाको सूचनातथा तथ्यांकहरुउपलक्ध   निः शुल्क ३० मिनट सूचनाअधिकृत
४५) सूचना तथाअभिलेखकेन्द्र जिल्लाकाविभिन्नकिसिमकानक्साहरु · A4 Size प्रतिगोटा रु ५०।-र A3 Sizeप्रति गोटा रु७५।- ३० मिनट सूचना अधिकृत
४६) सूचना तथाअभिलेखकेन्द्र जिविसकानिर्णयरु       सूचना अधिकृत/वैठक शाखा
४७) सूचना तथाअभिलेखकेन्द्र कृषि, वन,वातावरण रउद्योग सम्वन्धिकार्यक्रमकोसंयोजन ·     सूचना अधिकृत
४८) सामाजिकविकास तथामानवसंशाधन गैर सरकारीसंस्था समन्वयसम्वन्धी कार्य   निः शुल्क ३० मिनट सामाजिक विकासअधिकृत
४९) सामाजिकविकास तथामानवसंशाधन आदिवासी,जनजाति रदलित विकाससम्वन्धि कार्य · निः शुल्क ३० मिनट सामाजिक विकासअधिकृत
५०) सामाजिकविकास तथामानवसंशाधन लै·कि विकाससम्वन्धि कार्य       सामाजिक विकासअधिकृत
५१) सामाजिकविकास तथामानवसंशाधन दैविक प्रकोपव्यवस्थापनसम्वन्धि कार्य   निः शुल्क ३० मिनट दैवी प्रकोप/संस्था
५२) पंजिकरण व्यक्तिगत घटनादर्ता सम्वन्धिकार्य   निः शुल्क   पंजिकरण शाखा
५३) पंजिकरण राजश्व असुलीतथा फाँटवारी ·         बैक भौचर निः शुल्क ३० मिनट पंजिकरणशाखा

 

 

 

नोट : कार्यालयमा प्राप्त भएका मौखिक एवम् लिखित गुनासाहरुको सुनुवाई गर्ने योजना, अनुगमन तथा प्रशासकिय अधिकृत।

 


Skip to toolbar