DDC Council's Decisions


22nd District Council Passed Decisions

२२ औ जिल्ला परिषदबाट आ व ०७१।७२ का लागि पारित निर्णयहरु क)    राजश्व परिचालन सम्बन्धी नीति ः जिविसले राजश्वको दायरा...
Read More ...Skip to toolbar